PROVOZNÍ ŘÁD/ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Provozovatel:

Ing. Jana Sczeponiaková

Libina 802, 788 05

IČ: 869 51 092
Provozovatel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem u MěÚ Šumperk.

Odpovědná osoba:

Ing. Jana Sczeponiaková
email: info@ubytovani-slezska-harta.cz
tel. +420 775 358 888

 1. Obecná ustanovení

1.1. Ing. Jana Sczeponiaková (dále jen „Ubytovatel“), tímto vydává ve smyslu ust., § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tyto VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen „VOP“):

Předmětem těchto VOP Ubytovatele je úprava podmínek realizace ubytovacích  a souvisejících služeb objednateli (dále jen „Klient“). VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi Ubytovatelem a Klientem. Potvrzením Nabídky Ubytovatele, resp. rezervace Klienta (dále jen „Rezervace“), uznává Klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

1.2. Pronajímatel poskytuje objednané a řádně zaplacené služby dle své nabídky všem nájemcům, kteří splňují podmínky. Nájemce musí být starší 18 let.

 

 1. Vznik smluvních vztahů a rezervace služeb

2.1. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká (nabývá) účinnosti momentem odeslání rezervačního formuláře webových stránek pronajímatele a současně úhradou platby pronajímateli na jeho bankovní účet. Okamžikem připsání platby na účet pronajímatele je mezi pronajímatelem a nájemcem uzavřena nájemní smlouva.

2.2. Uhrazením platby nájemce stvrzuje, že je mu znám plný obsah smlouvy o pronájmu a souhlasí s ní, že se seznámil se všemi informacemi zveřejněnými na webových stránkách www.ubytovani-slezska-harta.cz a že všechny obchodní a smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi.

2.3. Potvrzením rezervace se pronajímatel zavazuje zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.

2.4. Objednat pobyt u pronajímatele ,,Ubytování Slezská Harta“  lze písemnou formou (nejlépe vyplněním   a odesláním Rezervačního formuláře, či e-mailem Ubytovateli) nebo telefonicky (v takovém případě je však objednávka považována za přijatou až po jejím písemném potvrzení – po odeslání Rezervačního formuláře a následném potvrzení termínu pobytu).

2.5. Rezervaci může provést Klient pro sebe nebo ve prospěch třetí osoby. Rezervaci může Ubytovatel potvrdit Klientovi stejnou formou, kterou byla provedena. Rezervace (Objednávka) musí obsahovat:

 • jméno a příjmení Klienta
 • termín pobytu (od-do)
 • kontaktní údaje Klienta: telefonní číslo, adresu trvalého bydliště, e-mail
 • počet objednaných osob (dospělé osoby / děti), u dětí uvést věk
 • druh a počet objednaných doplňkových služeb (je-li požadováno, např.výčep, sud piva jiné požadavky, … atp.)

2.6. Ubytovatel předběžné rezervace obvykle zpracovává do 3 dnů. Potvrzuje předběžné rezervace, zamítá předběžné rezervace, nebo navrhuje Klientovi jiný termín.
Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením od Ubytovatele – zasláním faktury, přednostně elektronickou formou. Klient je povinen se s potvrzením rezervace seznámit  a nejpozději do 24 hodin nahlásit případné změny.

Rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace (ve faktuře).

 

3.Platební podmínky

3.1. Pronajímatel má právo na zaplacení nájemného před poskytnutím služeb dle uzavřené nájemní smlouvy, tedy ještě před úvodním proškolením a předáním předmětu nájmu nájemci k užívání a nájemce je povinen uhradit nájemné předem před čerpáním služeb dle uzavřené nájemní smlouvy.

3.2. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ceny uváděny včetně DPH.

3.3. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli zálohu ve výši 100% z celkové výše nájemného do 5 pracovních dnů od provedení rezervace. Uhrazením zálohy se rozumí připsání finanční částky odpovídající výši zálohy na bankovní účet pronajímatele. Po zaplacení zálohové platby získává nájemce plnohodnotnou rezervaci pobytu v ,,Ubytování Slezská Harta“ na požadovaný termín a počet dní. V případě neuhrazení zálohy v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, je rezervace automaticky stornována.

3.4. Ceny jsou uvedeny v  Ceníku na webových stránkách a není v nich zahrnut lázeňský poplatek, který činí 10,-Kč / noc/ dospělá osoba.

3.5. Ceny za doplňkové služby jsou uvedeny v Ceníku a jsou automaticky započítány do zálohové faktury, která je splatná ve výši 100%.

3.6. Pokud v době od uzavření smlouvy do dne dojednaného pronájmu dojde k jakýmkoliv změnám, které mají vliv na zvýšení nájemného či jiných plateb, je pronajímatel oprávněn nájemné nebo tyto platby navýšit. Zároveň je pronajímatel povinen tuto skutečnost neprodleně nájemci oznámit. Pokud se jedná o zvýšení ceny o více než 10%, má nájemce právo od dříve uzavřené nájemní smlouvy ve lhůtě uvedené v oznámení o zvýšení nájemného odstoupit, aniž by mu vznikla povinnost úhrady stornovacích poplatků. Neučiní-li tak v době uvedené v oznámení, které avizuje navýšení nájemného, má se za to, že s tímto navýšením souhlasí a je povinen zvýšené nájemné uhradit.V případě, že nájemce v souladu s tímto odstavcem od smlouvy odstoupí, je pronajímatel povinen vrátit nájemci uhrazenou zálohu do 15 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

 1. Práva a povinnosti Klienta

4.1. Klient má právo:

 1. a)požadovat poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb v deklarované kvalitě a požadovat informace o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb;
 2. b)být seznámen s případnými změnami rozsahu služeb, kvality a nájemného;
 3. c)na odstranění vady ubytování ze strany pronajímatele v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami;
 4. d)odstoupit od smlouvy v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami vyžadovat vrácení zaplaceného nájemného či jeho části v případě vadného plnění, popř. v případě, kdy dojde k odstoupení od smlouvy ze strany pronajímatele;
 5. e) Klient má právo užívat po dohodnutou dobu příslušnou jednotku ubytovacího zařízení Ubytování Slezská Harta vč. příslušenství.
 6. f) Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Bližší podmínky reklamace stanoví Reklamační řád, který je nedílnou součástí VOP.

 

 

 

4.2. Klient má povinnost:

 1. a)uhradit pronajímateli sjednané nájemné dle těchto Všeobecných podmínek;
 2. b)poskytnout pronajímateli nezbytnou součinnost, která je potřebná k zajištění požadovaných služeb.
 3. c) K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzená rezervace. Klient je povinen na této rezervaci překontrolovat správnost údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně zástupce ubytovacího zařízení e-mailem nebo telefonicky.
 4. d) Při nástupu se klient prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Po splnění uvedených formalit je klient ubytován a jsou mu poskytnuty další informace k pobytu. Všichni ubytovaní se zapíší do ubytovací knihy.
 5. e) Klient je povinen řídit se Ubytovacím řádem, který je vyvěšený v ubytovací jednotce ,,Ubytování Slezská Harta“ a podmínkami používání ČOV. Podmínky jsou taktéž vyvěšeny v prostorách WC.
 6. f) Klient užívá ubytovací jednotku na vlastní nebezpečí a pokud se klientovi stane úraz vlastní vinou nebo si poškodí vlastní vnesené věci NEODPOVÍDÁ za způsobenou újmu na zdraví a majetku pronajímatel. Klient je povinen zabezpečit soukromé (vnesené) věci tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení. Ubytovatel tyto věci nepojišťuje a vzhledem k charakteru ubytovacího zařízení a provozním podmínkám za tyto věci neručí.
 7. g) Ubytovací jednotka se předává Klientovi vždy po 16:00 hodině, ledaže se Ubytovatel s Klientem dohodnou písemně jinak.
 8. h) Klient je povinen zacházet s majetkem Ubytovatele šetrně. Každou zjištěnou závadu nebo škodu na zařízení je Klient povinen neprodleně hlásit Ubytovateli. Klient je povinen udržovat pořádek a čistotu v celém objektu a ve všech dalších prostorách ubytovacího zařízení. Klient je povinen dodržovat noční klid v době od 22:00 do 7:00
 9. g) Klient je povinen při nástupu do ubytovacího zařízení převzít klíče od ubytovací zařízení ,,Ubytování Slezská Harta“. Ztrátu klíčů je Klient povinen neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit Ubytovateli. Klíče a ovladač jsou majetkem ubytovatele, při ztrátě je Klient povinen uhradit výdaje spojené s výměnou vložky, klíčů apod., resp. další náklady, které bude Ubytovatel nucen vynaložit na odstranění touto ztrátou vyvolaných následků.
 10. h) Klient odpovídá za osoby, které za ním přišli na návštěvu po celou dobu jejich pobytu  v objektu, a je povinen být s návštěvou přítomen. Pro návštěvy Klienta platí stejné povinnosti jako pro Klienta. Ubytovatel má právo, podle vlastního uvážení, neumožnit vstup jiné osobě do objektu a nebo takovou osobu následně z objektu vykázat.
 11. i) Klient ručí a odpovídá Ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on nebo jeho host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle Klienta využívají služeb Ubytovatele.
 12. j) Klient je povinen předat ubytovací zařízení Ubytovateli ve stavu v jakém jej převzal.   V případě, že Klient nepředá Ubytovateli ubytovací zařízení (vč. příslušenství) ve stavu  v jakém jej převzal, je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše nákladů spojených s uvedením ubytovacího zařízení do původního stavu.
 13. k) Klient je povinen uvolnit ubytovací zařízení v den odjezdu do 10:00 hod, pokud se s Ubytovatelem nedohodl písemně jinak. V případě, že Klient neuvolní ubytovací zařízení ve stanoveném čase, je Ubytovatel oprávněný Klientovi účtovat další pobytový den nebo osobní zavazadla Klienta vystěhovat a zajistit, aby nedošlo k omezení práv dalších Klientů. V případě skončení ubytování nemá Klient nárok na přidělení náhradního ubytování

Klientovi je zakázáno:

 • umožnit vstup, pobyt a přespání v ubytovacím zařízení třetím osobám, půjčovat klíče od ubytovacího zařízení třetím osobám,
 • přemísťovat nábytek bez souhlasu ubytovatele
 • kouřit v prostorách ubytovacího zařízení,
 • vnášet do ubytovacího zařízení a mít v užívaném prostoru: hořlavé, výbušné a zápalné látky, zbraně, drogy (vč. marihuany), neskladné předměty, plynové spotřebiče, elektrické přímotopné spotřebiče, elektrické varné plotýnky apod.,
 • znečišťovat či jinak znehodnocovat prostory a okolí ubytovacího zařízení.
 1. l) Podmínkou pro pobyt v ubytovacím zařízení Ubytovatele je zejména dodržování základních pravidel společenského soužití, tolerance a vzájemného respektu ve smyslu občanského zákoníku, dodržování nočního klidu, dodržování pořádku a čistoty ve všech prostorách uvnitř objektu a v jeho bezprostředním okolí. Za porušení povinností uvedených těchto Všeobecných obchodních podmínkách je Ubytovatel oprávněn vyměřit Klientovi peněžní pokutu do výše 10 000 Kč.
 2. m) Právo na ubytování v ubytovacím zařízení zaniká k poslednímu dni ubytování uvedenému v potvrzení objednávky ubytování Ubytovatelem.
 3. n) Právo na ubytování zaniká okamžitě, jestliže Klient poruší tyto VOP nebo hrubým způsobem porušil pravidla společenského soužití a nebo v případě, jestliže Ubytovateli neuhradí ubytovací služby dle dohody. V takovém případě může Ubytovatel ukončit ubytovací služby  i bez nároků na vrácení zbývající částky za ubytování.

 

 1. Práva a povinnosti Ubytovatele
 2. a) Ubytovatel může prodloužit pobyt Klientovi jen v případě, že má Ubytovatel k dispozici volnou kapacitu.
 3. b) V případě, že Klient ukončí svůj pobyt dříve, než bylo sjednáno v potvrzení rezervace, Ubytovatel má právo účtovat Klientovi částku za celý pobyt včetně služeb.
 4. c) Ubytovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb Klientovi a odstoupit od smlouvy  s okamžitou platností a bez nároku Klienta na vrácení peněz, když:
 • Klient úmyslně nebo nedbale poškozuje majetek Ubytovatele, či jeho chování je v rozporu se zásadami slušného společenského chování, morálkou nebo obtěžuje svým chováním třetí osoby;
 • zdravotní stav Klienta ohrožuje zdraví třetích osob a personálu;
 • z důvodu zásahu vyšší moci.
 1. d) Předané osobní údaje Klienta uvedené v objednávce pobytu je Ubytovatel oprávněn použít pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Ubytovatelem a Klientem.

 

 1. Zrušení smlouvy ze strany nájemce a stornopoplatky

 

Pokud Klient odstoupí od uzavřené smlouvy (Klient – rezervační formulář, Ubytovatel – zaslání faktury), je povinen uhradit provozovateli níže uvedené storno poplatky z celkové ceny pobytu.

Storno poplatky činí:

 • bez storno poplatku při odstoupení od objednávky 40 a více dní před sjednaným nástupem na ubytování
 • 30 % z celkové ceny ubytování při odstoupení od objednávky 39 – 25 dní před sjednaným nástupem na ubytování
 • 50 % z celkové ceny ubytování při odstoupení od objednávky 24 – 15 dní před sjednaným nástupem na ubytování
 • 100 % z celkové ceny ubytování při odstoupení od objednávky 14 – 0 dní před sjednaným nástupem na ubytování.

Individuální storno podmínky – v individuálních případech může být Ubytovatelem navrhnut jiný termín ubytování. Individuální storno podmínky, příp. přesunutí termínu ubytování mohou být mezi Ubytovatelem a Klientem individuálně upraveny výlučně písemnou formou.

Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a klientovi je účtováno 100% z ceny pobytu.

 

 1. Reklamační řád

7.1. V případě, že se v Ubytování Slezská Harta nachází nějaká vada a rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než byla předem dohodnuta (dále jen„vada“), je nájemce povinen tyto skutečnosti neprodleně oznámit pronajímateli tak, aby mohly být případné vady co nejdříve odstraněny.

7.2. Oznámí-li nájemce vadu pronajímateli řádně a včas, je pronajímatel povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Neodstraní-li však pronajímatel vadu bez zbytečného odkladu, takže nájemce může věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného.

 

7.3. Práva z vadného plnění nájemci nenáleží, pokud nájemce vadu sám způsobil či vznikla v důsledku porušení povinnosti nájemce.

7.4. Provozovatel neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si nájemce objedná na místě u jiné organizace. Pokud nebude případná vada nahlášena včas ( do 2 hodiny od ubytování) nebude na pozdější reklamace brán zřetel a vada nebude vymahatelná.

 

 

 1. Zvláštní ustanovení

8.1. Pronajímatel zpracovává osobní údaje svých zákazníků za účelem uzavření nájemní smlouvy za účelem splnění zákonných podmínek pro provozování pronájmu a ubytování. K tomuto účelu jsou zpracovávány osobní údaje objednavatele v nezbytném minimálním rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu.

8.2. Dále provozovatel z důvodu dodržení pojistných podmínek zpracovává údaje o ubytovaných v rozsahu: Jméno a příjmení, adresa. V případě škodní události je provozovatel povinen vyžadovat doplňující údaje od všech členů, kteří zde jsou/ byli ubytováni, které jsou podmínkou pojišťovny pro její plnění. Ubytovaní mohou být následně kontaktováni pojišťovnou z důvodu poskytnutí doplňujících informací ke vzniklé události. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu jsou zpřístupněny pouze pověřenému zpracovateli pronajímatele. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je, vzhledem k absenci povinných náležitostí, nemožnost uzavření smlouvy o pronájmu.

8.3. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je pronajímatel povinen dbát nato, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života a učinit opatření, aby nemohla být osobní data zneužita.

8.4. Dle provozního řádu Ubytování Slezská Harta se nájemce zavazuje dodržovat pravidla týkající se kapacity budovy, kde je daný maximální počet osob a to je 10. Při překročení tohoto počtu má nájemce právo pobyt pronajímateli okamžitě ukončit bez jakékoli náhrady.
Znovu apelujeme v případě závady na včasné nahlášení závady provozovateli ( do 2 hodin od nástupu na bytování.) Na pozdější reklamace již nebude brán zřetel.

 

 1. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí objednávky ubytování. Pokud Klient tyto podmínky neobdrží, je oprávněn si je vyžádat u Ubytovatele. Klient má povinnost se s podmínkami seznámit před uskutečněním rezervace a Ubytovatel k tomu zajišťuje podmínky prostřednictvím své webové prezentace, rezervačních formulářů, e-mailového vyjádření  k předběžné rezervaci či na vyžádání.

9.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.listopadu 2023.

9.3. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně upraveny mezi Ubytovatelem  a Klientem výlučně písemnou formou. Eventuální neplatnost či odchylka od jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.

 

DŮLEŽITÁ TELEFONÍ ČÍSLA 
Policie ČR………………………………………………………………………… 158
Záchranná služba……………………………………………………………… .155
Hasičský záchranný sbor………………………………………………….. …150
Mezinárodní tísňová linka…………………………………………………….112

 

Soupis dokumentace se kterou musí být nájemce seznámen a striktně dodržovat uvedená pravidla.

 1. Provozní řád a smluvní podmínky
 2. Ubytovací řád
 3. Podmínky používání ČOV ( Čističky odpadních vod)
 4. Nájemní smlouva Ubytování Slezská Harta
 5. Protokol lékárničky a seznámení s  umístěním lékárničky

 

V Libině dne 1. 11.2023

Ing. Jana Sczeponiaková
email: info@ubytovani-slezska-harta.cz
tel. +420 775 358 888